Ocusaurios

Ocusauriosgruppen! / The Ocusaurios gang!

The Ocusaurio is a creature I invented that looks like the axolotl: “the Mexican walking fish”. Ocusaurios are curious, optimistic, creative, and regenerative.

Ocusaurio är ett djur som jag har uppfunnit. Det påminner om ett salamanderdjur som heter Axolotl: ”Den mexikanska vandrarfisken”. Ocusaurier är nyfikna, positiva, kreativa och självläkande djur.

Ocusaurios is a facilitated family activity
where children teach each other.


Ocusauriogruppen är en guidad familjeaktivitet
där barn lär andra barn.

Using design thinking tools from Stanford Design School and Hyper Island, I work with families and kids to prepare a teaching lesson where we ultimately:
– Work on our kids’ self-esteem
– Treat their interests as legitimate activities worth supporting and continued
– Create new links between children that otherwise may not interact in this manner

Each booking includes two sessions:
1. One to facilitate the planning of what the kid(s) want to teach; 1 hour.
2. A second to facilitate the teaching session with up to 6 other kids; 2 hours.


Genom att arbeta med intellektuella verktyg för designtänkande från Stanford Design School och Hyper Island, hjälper jag familjer och barn att förbereda olika lektioner där vi i slutändan:
– Jobbar med barns självkänsla.
– Behandlar barnens intressen som legitima aktiviteter värda att främja och fortsätta med.
– Skapar nya band mellan barn som kanske aldrig annars skulle umgås på det här viset.

Varje bokning inkluderar två träffar:
1. En första träff för att hjälpa till att förbereda vad barnet/barnen vill lära ut. (1 timme.)
2. En andra träff för att genomföra själva undervisningen med upp till sex barn. (2 timmar.)

Ocusaurio vid by Patrik Karlson <3 / Ocusauriovideo av Patrik Karlson <3

This is what families can expect (to give and receive) inside each session:

a) The planning session, 1hr:

Before the session, adults should have: gathered the topic their kid wants to teach, and should have told their kid vaguely what kind of experience they’ll host at home.
During the session, kids will be asked 10 questions (by me and their families) to help them prepare the teaching content. We will answer together with objects, drawings, toys, notes, etc.

>>> In between sessions: families are responsible for 1) inviting up to 6 other kids, 2) practice the content with their kid.

b) The teaching session, 2hrs:

During the session, adults will act as teacher’s aids to their kids, and help them stay on track of the program, while kids should enjoy sharing or showing their expertise and any other material they gathered.


Det här är vad familjerna kan förvänta sig (att få och ge) vid varje tillfälle:

a) En planeringsträff, 1 timme:

Innan denna träff ska de vuxna: ha fått ämnet förklarat för sig som barnet vill undervisa i. De ska även i korta drag ha beskrivit för barnet ungefär vad det är för upplevelse de ska bjuda på i sitt hem.
Under denna första träff kommer barnet att få tio frågor (av mig och av familjen) för att hjälpa dem förbereda sitt undervisningsmaterial. Tillsammans kommer vi fram till svaren genom teckningar, leksaker, anteckningar osv.

>>> Mellan träffarna får familjen i uppdrag att 1) bjuda in upp till sex andra barn, 2) öva på innehållet tillsammans med barnet.

a) Undervisningstillfället, 2 timmar:

Under själva undervisningen agerar de vuxna assistenter åt sina barn och hjälper dem att genomföra undervisningen som planerat.
Barnen ska ha roligt när de delar med sig av och demonstrerar sin expertis och allt det de har samlat för detta.


I am open for summer 2019 bookings!
Sessions should happen in the family’s home, since that’s where kids’ objects and artifacts will be, and/or so we can have fika at home; plus it’s easier if parents or family members don’t have to travel with all their stuff : P
All sessions are conducted in both English and Swedish.

Jag finns tillgänglig för bokningar hela sommaren 2019.
Träffarna sker hemma hos familjerna, eftersom det är där som barnen har allt de kan behöva. Dessutom kan vi ha fikapausen hemma. Och så är det ju enklare om föräldrar eller andra familjemedlemmar inte behöver transportera alla sakerna till en annan plats. : P
Vi gör allting både på engelska och svenska.